Dieva žēlsirdības godināšana 1. Veidi

a) svētbilde,

b) kronītis,

c) stunda,

d) svētki,

e) izplatīšana.

 1. Pamats

a) paļāvība uz Dievu,

b) žēlsirdība pret tuvākajiem.

 1. Avots

Sv. Māsas Faustīnes Kovaļskas "Dienasgrāmata".

Tā sintētiskā veidā varam atklāt Dieva žēlsirdības godināšanas būtību. Tās pamats ir: paļāvība uz Dievu un žēlsirdības darbi tuvākajiem. To nekad nedrīkst aizmirst un tas ir jādara ik dienas.

Tālāk ir Dieva žēlsirdības godināšanas kulta veidi: Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde, Dieva žēlsirdības kronītis, Žēlsirdības stunda, Žēlsirdības svētki un Žēlsirdības kulta izplatīšana.

Tēdējādi mēs redzam, ka tā ir programma visai dzīvei. Māsa Faustīne rakstīja: 'Ak Jēzu, lai Tava Žēlsirdība ir ierakstīta manā sirdī un manā dvēselē kā zīmogs, un tā būs mana zīme šajā un nākamajā dzīvē. Cildināt Tavu žēlsirdību ir manas dzīves vienīgais uzdevums.' (Dienasgrāmata 1242).Žēlsirdības svētbilde

 1. Zīme un vizuālā sintēze (svētbilde ir Dieva žēlsirdības vēsts, kuru Jēzus atklāja caur sv. Māsu Faustīni, zīme un vizuālā sintēze).

 2. Apsolījumi

a) vispārīgie apsolījumi:

 • visādas žēlastības,

 • laicīgie labumi (ja tie atbilst Dieva gribai),

b) īpašie apsolījumi:

 • mūžīgā pestīšana,

 • lielas sekmes kristīgās pilnveidošanās ceļā,

 • laimīgas nāves žēlastība.

 1. Pamats

a) paļāvība uz Dievu,

b) žēlsirdība pret tuvākajiem.

 1. Svētbildes izskats (Jēzus ir baltās drēbēs. Labā roka ir pacelta svētībai, ar kreiso roku Jēzus pieskaras drēbēm uz krūtīm, no kurienes iziet divi lieli stari: sarkans un blāvs. Svētbildes uzrakstā ir vārdi: 'Jēzu, es uzticos Tev' (vai: 'Jēzu, es paļaujos uz Tevi')).


Es sniedzu cilvēkiem trauku - Viņš teica Māsai Faustīnei - ar kuru viņiem jānāk pēc žēlastībām pie žēlsirdības avota. Šis trauks ir šī svētbilde ar uzrakstu: Jēzu, es uzticos Tev (Jēzu, es paļaujos uz Tevi) (D. 327). Caur šo svētbildi Es dalīšu daudz žēlastību dvēselēm, tāpēc – lai ikvienai dvēselei ir pieeja tai (D. 570).Dieva žēlsirdības kronītis

 1. Teksts

(jālūdzas tā, kā rožukroni)

Ievadā:

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta, Marija..., Es ticu uz Dievu...

Piecas reizes:

Uz rožukroņa lielajām zīlēm (1 reizi):

Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tava mīļā Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, Miesu un Asinis, Dvēseli un Dievišķību, kā pārlūgumu par mūsu un visas pasaules grēkiem.

Uz mazajām zīlītēm (10 reizes):

Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulei!

Lūgšanas beigās

3 reizes:

Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs, apžēlojies par mums un par visu pasauli! 1. Kļūdas (Visas izmaiņas, 'pielikumi' vai kāda vārda izņemšana no Dieva Žēlsirdības Kronīša satura maina tā nozīmi un rezultātā mēs skaitām jau citu lūgšanu, nevis to, kuru diktēja Kungs Jēzus. Nedrīkst arī šo lūgšanu skaitīt pēc rožukroņa parauga un atsevišķas 'desmites' atdalīt ar meditācijām, nodomiem, vai jebkādiem citiem tekstiem. Nodomi vai meditācijas teksti jālasa Kronīša sākumā, pirms Kronīša teksta, lai tas tiktu noskaitīts vienā gabalā tādā formā, kā to diktēja Jēzus.)

 2. Apsolījumi

a) visādas žēlastības (ja lūgumi atbilst Dieva gribai)

 • pārdabiskas žēlastības,

 • laicīgie labumi,

b) laimīgas un mierīgas nāves žēlastība.

 1. Pamats

a) paļāvība uz Dievu,

b) žēlsirdība pret tuvākajiem.'Katru dvēseli (...), kura skaitīs šo Kronīti - apsolīja Kungs Jēzus - es sargāju nāves stundā, kā savu godību, vai [ja] pie mirstošā citi [to] noskaitīs, tad [mirstošie] saņems tādas pašas atlaidas. kad pie mirstošā skaita šo Kronīti, Dieva dusmas beidzas, bet neizdibināmā žēlsirdība apņem dvēseli' (D. 811).Dieva žēlsirdības stunda

 1. Veidi

a) Krusta ceļš,

b) Vissvētākā Sakramenta apmeklēšana,

c) vietā, kur esam, kaut uz īsu brīdi jāvienojas ar Jēzu, kas mirst uz krusta.

 1. Apsolījumi (Nodomiem, kuros mēs lūdzamies Žēlsirdības Stundā (aizlūgumiem), ir jābūt saskaņotiem ar Dieva gribu.)

a) visādas žēlastības,

b) laicīgie labumi.

 1. Nosacījumi

a) ir jālūdzas trijos pēcpusdienā,

b) lūgšana jāvērš tieši uz Jēzu,

c) lūgumos jāatsaucas uz Viņa sāpīgo ciešanu vērtību un nopelniem.

 1. Priekšmets

 • Lūgšanas priekšmets ir Kunga ciešanu noslēpums.

 1. Pamats

a) paļāvība uz Dievu,

b) žēlsirdība pret tuvākajiem.'Es tev atgādinu, Mana meita, – Viņš teica Māsai Faustīnei - cikreiz tu dzirdēsi, ka pulkstenis sit trešo stundu, iegremdējies visa Manā žēlsirdībā, pielūgdama un slavēdama to; piesauc tās visspēcību visai pasaulei, bet sevišķi nabaga grēciniekiem, jo šajā brīdī tā tika atvērta ikvienai dvēselei. (...) Šajā stundā tika dota žēlastība visai pasaulei - žēlsirdība uzvarēja taisnīgumu' (Dienasgrāmata 1572).Žēlsirdības svētki


 1. Sagatavošana: 9 dienas, sākot no Lielās Piektdienas, jāskaita Dieva žēlsirdības kronītis.

 2. Apsolījumi:

a) galvenā žēlastība: visu vainu un sodu atlaišana,

b) visas žēlastības,

c) laicīgie labumi (ja tikai lūgšanas objekts ir saskaņā ar Dieva gribu, tas ir, labs cilvēkam mūžības perspektīvā).

 1. Nosacījumi:

a) grēksūdze (svētkos vai pirms tam; ir svarīgi, lai dvēsele būtu tīra, bez piesaistīšanās pie jebkāda grēka),

b) sv. Komūnija.

 1. Pamats:

a) paļāvība uz Dievu,

b) žēlsirdība pret tuvākajiem.

 1. Žēlsirdības svētbilde tiek svinīgi pasvētīta un publiski godināta.

 2. Priesteriem jāstāsta sprediķi par Dieva žēlsirdību un jāmodina paļāvība dvēselēs.

'Es vēlos, lai Žēlsirdības svētki būtu [...] patvērums visām dvēselēm, bet sevišķi nabaga grēciniekiem. Šajā dienā ir atvērtas Manas žēlsirdības dzīles, Es izleju veselu žēlastību jūru uz dvēselēm, kuras tuvosies Manas žēlsirdības avotam. Kura dvēsele ies pie grēksūdzes un sv. Komūnijas, saņems vainu un sodu pilnīgu atlaišanu. Šajā dienā ir atvērti visi Dieva vārti, caur kuriem plūst žēlastības' (D. 699).Dieva žēlsirdības kulta izplatīšana

 1. Sludināšana caur liecību

a) savas garīgās dzīves izkopšana,

b) Dieva gribas pildīšana,

c) labi darbi tuvākajiem (dzīves liecība šajā garā ir pirmais un galvenais Žēlsirdības goda izplatīšanas veids).

 1. Sludināšana caur vārdiem

a) sarunas un raksti,

b) publiskas uzrunas,

c) apustulāts sarunās - dzīves ikdienā.

 1. Lūgšana (sevišķi Dieva Žēlsirdības godināšanas prakse formās, kuras Jēzus sniedza caur Māsu Faustīni)

a) ciešanas, vienotas ar Jēzus Ciešanām,

b) lūgšana par grēciniekiem,

c) lūgšana par priesteriem un konsekrētām personām,

d) lūgšana par mirstošiem

 1. Pareiza tālāknodošana

a) Žēlsirdības kulta izplatīšanā ļoti svarīga ir vēstījuma pareiza tālāknodošana, tostarp, arī rūpes par to, lai Dieva Žēlsirdības kults būtu tīrs formās, kuras sniedza Māsa Faustīne.________________

Šis teksts (augšā) ir kā Dieva žēlsirdības godināšanas mazā skola, lai redzētu, kas ir atsevišķos žēlsirdības godināšanas veidos, un lai pareizi sāktu vai turpinātu šo žēlsirdības ceļu savā dzīvē.

t. Staņislavs Kovaļskis OFMCap. un m. Biruta Krivteža